ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Το νέο Ωρολόγιο Γυμνασίου για την Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία σύμφωνα με την απόφαση 115475/Γ2/21-08-2013 (με σταδιακή εφαρμογή από την Α΄ τάξη).
Η ισχύς του νέου ωρολογίου προγράμματος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Β΄ τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015-2016 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ     ΤΑΞΕΙΣ 
  Α΄ Β΄ Γ΄
 

Ελληνική Γλώσσα &
Γραμματεία

Νεοελληνική Γλώσσα &
Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία 2 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2
 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 3 3
Αρχαία Ελληνικά Κείμενααπό Μετάφραση 2 2 2

Για τη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου θα ισχύσει το παλαιό πρόγραμμα

ΤΑΞΕΙΣ
Α΄ Β΄ Γ΄
1 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία   Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση 2 2 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 3 3 3
2 Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 2 2