ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (ΕΔ) είναι ένα νέο, καινοτόμο μάθημα που εντάσσεται στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, του δημοτικού και του γυμνάσιου, δηλαδή σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση.

5η Επιμορφωτική Περίοδος της επιμόρφωσης για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Τα ΕΔ καινοτομούν σε 4 άξονες:

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα – Έμφαση στις δεξιότητες

Τα ΕΔ θέτουν στο επίκεντρο την καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε οι μαθητές/τριες να μην αποτελούν απλώς παθητικοί αποδέκτες γνώσης, αλλά να μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν τις γνώσεις τους, πώς να ανακαλύπτουν νέα γνώση, πώς να θέτουν στόχους, πώς να συνεργάζονται, αλλά και να λαμβάνουν πρωτοβουλίες. Συγκεκριμένα, μέσω των ΕΔ, ο μαθητής/τρια καλλιεργεί τις δεξιότητες 21ου αιώνα – δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες και

  • ενδυναμώνεται σε ατομικό επίπεδο (π.χ. αποκτά αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, καλλιεργεί την κριτική του σκέψη, λαμβάνει αποφάσεις, επιλύει προβλήματα, μαθαίνει πώς να μαθαίνει),
  • μαθαίνει να συμμετέχει ενεργά σε ομάδες (π.χ. αποκτά δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, καλλιέργει την ενσυναίσθηση και τον αλληλοσεβασμό),
  • εξελίσσεται σε ευαισθητοποιημένο και υπεύθυνο πολίτη της κοινωνίας, με έμφαση στην κατανόηση, την ερμηνεία και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα.

Παράδειγμα: Σε ένα πρόγραμμα ΕΔ για την κλιματική αλλαγή, οι μαθητές/τριες καλούνται να «υιοθετήσουν» μία πυρόπληκτη περιοχή και παρακολουθούν την εξέλιξή της με αεροφωτογραφίες, ψηφιακές εφαρμογές και επιτόπια μελέτη πεδίου (‘forest watchdog’).

Παράδειγμα: Σε ένα πρόγραμμα ΕΔ για STEM, οι μαθητές/τριες εξερευνούν τον κύκλο του νερού και τα προβλήματα που προκαλούνται σε αυτόν από την κλιματική αλλαγή μέσω αλγοριθμικών εργαλείων για τον προσανατολισμό και τον υπολογισμό της απόστασης – αντλώντας από τη Βιολογία, τη Χημεία, τη Φυσική, τα Μαθηματικά, την Πληροφορική.

Οργάνωση του εκπαιδευτικού περιεχομένου – Θεματικές και διεπιστημονικότητα 

Τα ΕΔ είναι οργανωμένα με βάση 4 θεματικές και υποθεματικές:

Ζω καλύτερα: Υγεία: Διατροφή – Αυτομέριμνα – Οδική Ασφάλεια / Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία – Πρόληψη / Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Φροντίζω το περιβάλλον: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά / Φυσικές καταστροφές και πολιτική προστασία / Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

Ενδιαφέρομαι και ενεργώ: Ανθρώπινα Δικαιώματα / Εθελοντισμός – Διαμεσολάβηση / Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός  – Διαφορετικότητα 

Δημιουργώ και καινοτομώ: STEM – Εκπαιδευτική Ρομποτική / Επιχειρηματικότητα – Αγωγή σταδιοδρομίας – Γνωριμία με επαγγέλματα

Στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς, κάθε τμήμα έρχεται σε επαφή και με τις 4 θεματικές ενότητες. Η κάθε υποθεματική υλοποιείται σε διάστημα 5-7 εβδομάδων. Οι μαθητές/τριες του Γυμνασίου κάνουν 1 ώρα/εβδομάδα.