Από σήμερα Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 10:00′ και μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00′, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες να υποβάλλουν αίτηση για να συμμετέχουν στη κλήρωση για την συμπλήρωση κενών θέσεων στη Β’ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίου. Οι κενές θέσεις που προέκυψαν είναι 15 (δεκαπέντε) και η κλήρωση θα λάβει χώρα στο οικείο Πειραματικό Σχολείο με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του σχολείου από Τριμελή Επιτροπή κλήρωσης, που ορίζεται από το ΕΠ.Ε.Σ. και τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Στην κλήρωση, δύναται να παρασταθούν εκπρόσωποι του Συλλόγου γονέων/κηδεμόνων του σχολείου αλλά και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση κατατίθενται:
α) Με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
β) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου μας mail@1gym-n-ionias.mag.sch.gr  με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr. Σε κάθε αίτηση αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής.

Η αίτηση για κάθε ενδιαφερόμενο είναι διαθέσιμη ΕΔΩ και για απόντα γονέα/κηδεμόνα η υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης είναι ΕΔΩ.

Αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές πέραν από αυτή τη χρονική στιγμή. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:30.