ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ (Σ.Κ.Ζ.)

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου «Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)».

Η Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ), η οποία δεν έχει συναφή διδασκόμενα στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθήματα, αναφέρεται στον κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα που πραγματεύεται θέματα όπως οι σχέσεις του μαθητή με τον εαυτόν του και με τους συμμαθητές του, η ταυτότητα και η ετερότητα, η διαχείριση των συναισθημάτων, των ρήξεων και των συγκρούσεων, η πρόληψη και η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού κλπ. Η έγκαιρη ενασχόληση του σχολείου με αυτά τα θέματα επιβάλλεται και από τη θεσμική και παιδαγωγική υποχρέωση του Γυμνασίου ως σχολείου υποδοχής μαθητών από το Δημοτικό να φροντίσει για την ομαλή μετάβαση τους (school transition). Η ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στις νέες συνθήκες του Γυμνασίου δεν είναι εύκολη για όλους τους μαθητές και, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τα προβλήματα προσαρμογής στην Α΄ τάξη, οι δυσκολίες προσαρμογής θα τροφοδοτήσουν σύντομα τη σχολική διαρροή, όπως διαπιστώνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία. Στο τρίτο τρίμηνο της Α΄ τάξης προτείνεται να γίνει εστίαση στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη δυναμική της μαθητικής μικρο-ομάδας των 3-5 μελών ως κοινωνικο-σχεσιακού πλαισίου ανάπτυξης των Βιωματικών Δράσεων και αργότερα των Ερευνητικών Εργασιών, αλλά και της συχνότερης αξιοποίησής του για την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.


Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.) – Πρόγραμμα Σπουδών για τη Δευτεροβάθμια
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.) – Οδηγός Εκπαιδευτικού (Δευτεροβάθμια)
– Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.) – Πρόγραμμα Σπουδών για την Πρωτοβάθμια
– Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.) – Οδηγός Εκπαιδευτικού (Πρωτοβάθμια)


Υπουργική Απόφαση 113726/Γ2/03-10-2011
– ΦΕΚ Β΄ 2350/20-09-2013