ΦΥΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ

Από τη Βιωματική Μάθηση στο Συνεργατικό Μοντέλο Βιωματικών Δρά-σεων, Επιμορφωτικό υλικό για τις βιωματικές δράσεις, Συντάκτης: Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Σχεδιασμός Βιωματικής Δράσης γυμνασίου στο διδακτικό αντικείμενο «Φύση και άσκηση» Δρ. Απ. Ντάνης, Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

– Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων ?ε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον?ρ. Απόστολος Ντάνης, Σχολικός Σύ?βουλος Φυσικής Αγωγής