ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Τοπική Ιστορία στο Γυμνάσιο εντάσσεται στη Ζώνη Βιωματικών Δραστηριοτήτων ως ένα πεδίο μελέτης και έρευνας. Η Τοπική Ιστορία συνδέεται με τα περιεχόμενα του μαθήματος της Ιστορίας όλων σχεδόν των τάξεων της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, αφού αναδεικνύεται η ιστορικότητα του τοπίου και η οργανική σχέση του με τον άνθρωπο. Η Τοπική Ιστορία βοηθά το μαθητή να αντιμετωπίζει ερευνητικά το περιβάλλον διατυπώνοντας έλλογες υποθέσεις εργασίας, να παρατηρεί, να περιγράφει, να συγκρίνει και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα πράγματα πήραν την παρούσα μορφή τους στο συγκεκριμένο χώρο, να ενεργοποιείται δημιουργικά στις προσπάθειες διατήρησης της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου του, να καλλιεργεί κίνητρα για ατομική και συλλογική δράση μέσα και έξω από το σχολείο, να αναπτύσσει ερευνητικές δεξιότητες (άντληση πληροφοριών-επαλήθευση δεδομένων). Επιπλέον, η Τ.Ι. συμβάλλει στο άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, ενώ συνδέεται με την Περιβαλλοντική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

 

– ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
¨Εκπαιδευτικές διαδρο?ές στα ιστορικά ?ονοπάτια της πόλης της Θεσσαλονί-κης»Μαρία Ρεπούση, Θεσσαλονικέων Πόλις (3) 2000.
Ελεύθερος Χρόνος: Τοπική Ιστορία, Υλικό για πιλοτική εφαρμογή, ΥΠΑΙΘ.
– Η Τοπική ιστορία στο σχολείο – Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις, ΓΑΚ Ευβοίας, 1995.
– 
Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας, Ιωσήφ Φραγκούλης – Φω-τεινή Φραντζή, Πάτρα 2010.
–