Στο σύνδεσμο: ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ μπορείτε να δείτε τη σειρά επιτυχίας μετά από τη κλήρωση που έγινε τη Παρασκευή 28 Μαϊου. Οι επιτυχόντες/ουσσες μαθητές/τριες δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ενέργεια.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του Προτύπου όσοι έχουν επιτύχει και στο Πρότυπο πρέπει να επιλέξουν σε ποιο σχολείο θα συνεχίσουν. Στην περίπτωση αυτή και σε διάστημα 5 ημερών καλούνται να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.

Επειδή δεχόμαστε ερωτήσεις σχετικά με τους επιλαχόντες μαθητές, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η λίστα επιλαχόντων ισχύει μέχρι 20/1/2025 και χρησιμοποιείται για να εισαχθεί μαθητής χαρακτηρισμένος ως επιλαχόν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ.Ε.Π.Π.Σ., κάθε φορά που ένας επιτυχών μαθητής ζητά την μεταγραφή του σε άλλο σχολείο.